kaka2907
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 4.17%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 2 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có