khanhlucky97
  • Hạng 550
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 20
  • Tỉ lệ thắng 58.06%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 5.11
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có