bibi0101
  • Hạng 464
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 26
  • Tỉ lệ thắng 55.88%
  • Chỉ số xã hội 34
  • Chỉ số đam mê 8.61
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có