zu2kreal
  • Hạng ...
  • Ngọc 70
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có