anhhong9011
  • Hạng 373
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 38
  • Tỉ lệ thắng 58.97%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 4.95
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có