nga24
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 200
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nga2417 - 8 thuy91
nga248 - 11 ngamap2412
nga247 - 13 ha789