xuanhiena3
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,600
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 3.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có