xuanhiena3
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,600
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 3.17
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có