xuanhiena3
  • Hạng 120
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 160
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 4.60
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có