cuibap00
  • Hạng 75
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 339
  • Tỉ lệ thắng 76.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 9.48
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có