meongoc1999
  • Hạng ...
  • Ngọc 290
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có