hashimata
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 40
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hashimata0 - 4 khoailangnuong
hashimata3 - 5 longkingdz