lazyboy
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lazyboy0 - 1 tuan191992
lazyboy0 - 1 cuong97
lazyboy1 - 0 doinhat
lazyboy1 - 0 bongdem12321
lazyboy1 - 0 bangdaokeo
lazyboy0 - 1 sabo2412