saphia
  • Hạng 194
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 77
  • Tỉ lệ thắng 68.75%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 5.46
  • Thời gian tham gia 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có