tnhan2502
  • Hạng ...
  • Ngọc 133
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 41.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có