chimtrongnoinho
  • Hạng 115
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 169
  • Tỉ lệ thắng 90.63%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 4.03
  • Thời gian tham gia 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có