tuantv123
  • Hạng ...
  • Ngọc 70
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuantv1230 - 3 haha12345