gacondichoi
  • Hạng 124
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 152
  • Tỉ lệ thắng 89.80%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 8.31
  • Thời gian tham gia 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có