levminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 90
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
levminh2 - 1 uizaaaaa
levminh0 - 1 phuongminh
levminh0 - 1 nguoivohinh