haha12345
  • Hạng ...
  • Ngọc 140
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có