cpcnarin10
  • Hạng ...
  • Ngọc 630
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 83.33%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có