phudeptrai
  • Hạng ...
  • Ngọc 11
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có