thuyhoa90
  • Hạng ...
  • Ngọc 109
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có