congnguyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 160
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có