iamwin
  • Hạng ...
  • Ngọc 140
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
iamwin0 - 1 cpcnarin6
iamwin7 - 2 luatthang21