hungb
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hungb0 - 3 congnguyen
hungb3 - 0 tung031295
hungb0 - 2 phamtuantrinh
hungb0 - 1 minhquan58
hungb3 - 3 nttthuy