taidt2410
  • Hạng ...
  • Ngọc 28
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có