huydatinh1678
  • Hạng ...
  • Ngọc 198
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có