bongdem12321
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,528
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng