bongdem12321
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,528
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 4 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
Chưa có