minhkhai
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,575
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.88%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 0.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có