baocr7
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có