minhphucbro
  • Hạng ...
  • Ngọc 170
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có