xutu02
  • Hạng ...
  • Ngọc 50
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xutu020 - 5 tomhe
xutu021 - 9 thaigentleman
xutu020 - 5 chuotbobo