tomhe
  • Hạng ...
  • Ngọc 150
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tomhe5 - 0 xutu02
tomhe1 - 3 thaigentleman
tomhe0 - 1 alphax
tomhe0 - 1 nammien
tomhe0 - 1 binhnhi
tomhe2 - 0 huongkute