tomtep
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 242
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 10.20%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 4 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có