vetthuonglong
  • Hạng 74
  • Khiên ...
  • Ngọc 11,001
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 71.88%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có