vetthuonglong
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,333
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.57%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có