gauxam199
  • Hạng ...
  • Ngọc 200
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có