yeess
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 90
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 18.42%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có