nampro
  • Hạng 560
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 17
  • Tỉ lệ thắng 30.77%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có