hoamoclan
  • Hạng 136
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 66
  • Tỉ lệ thắng 62.86%
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có