ladan5
  • Hạng ...
  • Ngọc 70
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 35.29%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có