hok9x01
  • Hạng ...
  • Ngọc 70
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có