vuhoang21
  • Hạng 58
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 204
  • Tỉ lệ thắng 86.54%
  • Thời gian tham gia 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có