kien1234
  • Hạng ...
  • Ngọc 20
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kien12342 - 6 heoconhamchoi
kien12340 - 4 vesau
kien12340 - 1 dunglun
kien12342 - 13 quangmetro
kien12343 - 3 kiennh1991
kien12342 - 6 lemaipa