botbien
  • Hạng 51
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 231
  • Tỉ lệ thắng 80.70%
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có