richard89
  • Hạng 97
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 60
  • Tỉ lệ thắng 83.33%
  • Thời gian tham gia 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có