yoko1102
  • Hạng ...
  • Ngọc 66
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.60%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có