aty886868
  • Hạng 226
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 35
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có