sieucapvippro
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 73
  • Tỉ lệ thắng 91.30%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có