caothudauroi123
  • Hạng 73
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 179
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Thời gian tham gia 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có