qphong1203
  • Hạng ...
  • Ngọc 110
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
qphong12037 - 7 rachel
qphong12031 - 0 matngu9