matngu9
  • Hạng ...
  • Ngọc 220
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.91%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có